سومین کنفرانس آشنایی با فرصتهای سرمایه گذاری پیمانکاری و صدور خدمات فنی و مهندسی با تاکید بر صنعت ساختمان عراق

EN