فراخوان وزارت دارایی سوریه جهت طرح اتوماسیون سیستم یکپارچه مالیاتی

EN