ممنوعیت تردد به منطقه کریمه متعاقب تداوم ممنوعیت تردد به مقصد و عبوری از قلمرو اوکراین و مولداوی

EN