مناقصه بازسازی و روز آمدسازی دو نقطه کنترل خودرویی در مرز با روسیه در استان قزاقستان غربی (به ارزش 69 میلیون یورو)

EN