مکاتبه ی سازمان برنامه و بودجه در خصوص اصلاح ماده 24 آیین نامه اجرای خرید خدمات مشاوره، موضوع بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات

EN