نشست تبیین ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار – لزوم ثبت و اطلاع رسانی اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار

EN