نشست تخصصی-آموزشی آشنایی با 1-پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، 2-صدور صورتحساب الکترونیکی 3-عملکرد کارپوشه تجاری مودیان مالیاتی

EN