“هفتمین لیگ اینترنت اشیای ایران” در راستای ارائه راهکارهای نوآورانه مبتنی بر هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

EN