همایش موارد مرتبط با فرآیند ثبت برند، ظرفیتهای موجود در این حوزه، مشکلات و چالشهای پیشروی متقاضیان و راهکارهای حمایت از کسب و کارهای نوپا در زمینه ثبت تجاری- مورخ 1402/05/09

EN