هیات مدیره و بازرسان ادوار گذشته

هیئت مدیره و بازرسان دوره هفتم

رضا نجفی

عضو هیات مدیره

محمد علی اصلان بیگی

عضو هیات مدیره

علی خادم زاده

عضو هیات مدیره

سهیل عابدی نیستانک

عضو هیات مدیره و خزانه دار

علی رسول زاده درآباد

نائب رئیس هیأت مدیره

حسن احمدیان

رئیس هیات مدیره

حمیدرضا همای فر

بازرس علی البدل

حسین نوروزی

دبیر

حسین افشار بشکلو

بازرس اصلی

مسعود دولت نیا

بازرس اصلی

امید علی فروز

عضو هیات مدیره

تقی اشتغالی

عضو  هیات مدیره

هیئت مدیره و بازرسان دوره ششم

داود ربیع

عضو هیات مدیره

علی رسول زاده

عضو هیات مدیره

علی خادم زاده

عضو هیات مدیره

سهیل عابدی

عضو هیات مدیره و خزانه دار

علیرضا عباسی

نایب رئیس عضو هیات مدیره

حسن احمدیان

رئیس هیات مدیره

انور پاشا باقرپور

عضو علی البدل هیات مدیره

محسن ضیایی

دبیر

مسعود دولت نیا

بازرس

حسین افشار بشکلو

بازرس اصلی

محمدعلی اصلان بیگی

عضو هیات مدیره

هیئت مدیره و بازرسان دوره پنجم

سهیل عابدی

عضو هیات مدیره

حسین نوروزی

عضو هیات مدیره

محمدعلی اصلان بیگی

عضو هیات مدیره

انورپاشا باقرپور

عضو هیات رئیسه و خزانه دار

عبدالحسین عباسی

نائب رئیس هیات مدیره

حسن احمدیان

رئیس هیات مدیره

علیرضا عباسی

عضو علی البدل هیات رئیسه

داود معصومی

عضو علی البدل هیات رئیسه

محسن ضیایی

دبیر اتحادیه

مسعود دولت نیا

بازرس اتحادیه

برهان الدین ضیایی

بازرس اتحادیه

علی خادم زاده

عضو هیات مدیره

هیئت مدیره و بازرسان دوره چهارم

انورپاشا باقرپور

عضو اصلی هیات مدیره

سید مجید میری مقدم

عضو اصلی هیات مدیره

سهیل عابدی

عضو اصلی هیات مدیره

علیرضا عباسی

عضو اصلی هیات مدیره

حسن علی اکبر کاشانی

رئیس هیات مدیره

حسن احمدیان

رئیس هیات مدیره

محمد فاضلی فرقانی

عضو علی البدل هیات مدیره

علی خادم زاده

عضو علی البدل هیات مدیره

آناهیتا میرستاری

دبیر اتحادیه

حسین نوروزی

بازرس اصلی

عبدالحسین عباسی

بازرس اصلی

علیرضا محسنی

عضو اصلی هیات مدیره

مرتضی کشاورزی

بازرس علی البدل

مسعود دولت نیا

بازرس علی البدل

محمدعلی اصلان بیگی

عضو علی البدل اتحادیه

هیئت مدیره و بازرسان دوره سوم

سید مجید میری مقدم

عضو هیات مدیره

حسن علی اکبر کاشانی

عضو هیات مدیره

انورپاشا باقرپور

عضو هیات مدیره

رضا جوشقانی

عضو هیات مدیره

رامین سمیع زاده

دبیر و عضو هیات مدیره

علیرضا محیط

رئیس هیات مدیره

علیرضا محسنی

عضو علی البدل هیات مدیره

سهیل عابدی

عضو علی البدل هیات مدیره

مرحوم فرهاد رفیع

عضو علی البدل هیات مدیره

مهرداد جهانگیرنیا

بازرس اصلی

عبدالحسین عباسی

بازرس اصلی

حسن احمدیان

عضو هیات مدیره

یوسف جوشقانی

بازرس علی البدل

سید محمدرضا سجادی

بازرس علی البدل

هیئت مدیره و بازرسان دوره دوم

داود معصومی

عضو هیات مدیره

جهانگیر آریان پور کاشانی

عضو هیات مدیره

جمشید صبوری

عضو هیات مدیره

مرحوم حسن متقی

عضو هیات مدیره

علیرضا عباسی

دبیر و عضو هیات مدیره

مرحوم جواد رجبی راد

رئیس هیات مدیره

انورپاشا باقرپور

عضو علی البدل هیات مدیره

حاج علی عبدالباقی

بازرس اصلی

عبدالحسین عباسی

بازرس اصلی

چنگیز نیکبخت

بازرس اصلی

مسعود دولت نیا

بازرس اصلی

سعید صادقی

عضو هیات مدیره

برهان الدین ضیایی

بازرس علی البدل

علیرضا محیط

عضو علی البدل هیات مدیره

هیئت مدیره و بازرسان دوره اول

جهانگیر آریان پور کاشانی

عضو هیات مدیره

مسعود برمکی

عضو هیات مدیره

جمشید صبوری

عضو هیات مدیره

سعید صادقی

منشی و عضو هیات مدیره

سید حسین افشار امین

نایب رئیس اتحادیه

مرحوم جواد رجبی راد

رئیس هیات مدیره

عبدالحسین عباسی

بازرس علی البدل

علیرضا عباسی

دبیر اتحادیه

داود معصومی

بازرس اصلی

حاج علی عبدالباقی

بازرس اصلی

محمد شبستری

عضو هیات مدیره

EN