پیرو درخواست نظرات تشکل‌های اقتصادی در خصوص ماده 8 قانون اصل 44 و بند د ماده 11 قانون بهبود

EN