کارگروه صنعت و دانشگاه

رئیس کارگروه: جناب آقای داود معصومی

دبیر کارگروه: جناب آقای حسین افشار

اهداف کوتاه مدت و بلند مدت کارگروه: تدوین برنامه راهبردی جامع در کل صنعت مبلمان و دکوراسیون ایران

 

اعضای کارگروه:

جناب آقای کامیار صالحی - ریاست مرکز تحقیقات چوب و کاغذ البرز                              

جناب آقای محمدرضا انصاری - ریاست دانشگاه علمی و کاربردی     

جناب آقای زارع حسین آبادی-  ریاست گروه چوب دانشگاه کرج   

جناب آقای تقی یاری -  ریاست گروه چوب دانشگاه شهید رجایی

جناب آقای دکتر روحانی - ریاست اداره استاندارد

 جناب آقای اردشیر عبدی - ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای                           

جناب آقای مسیب دالوند -  استاد دانشکده چوب                            

جناب آقای حاجی حسنی - مسئول بخش مرکز تحقیقات چوب و کاغذ البرز                      

جناب آقای نعمت الله محبی-  استاد دانشکده چوب

جناب آقای هادی غلامیان - استاد دانشکده چوب                       

جناب آقای مهندس زارعی - استاد دانشگاه فنی و حرفه ای         

 

EN