کمیسیون آموزش و تحقیقات

 
 

ماموریت

باز شناسی و اولویت بندی نیازهای آموزشی و تحقیقاتی اعضای اتحادیه و نیز شناسایی دستآوردهای جدید حوزه علوم و فنون در زمینه تولید انواع مبلمان و در نهایت برنامه ریزی، تدارک و اجرای انواع برنامه های آموزشی و پژوهشی برای پاسخگویی به نیاز اعضا.
 
 

رئیس کمیسیون

جناب آقای داوود ربیع
 
EN