کمیسیون توسعه صادرات

رئیس کمیسیون:

 • جناب آقای رضا نجفی

اعضای کمیسیون

 • جناب آقای امید فروز
 • جناب آقای حسن مسعود
 • جناب آقای وحید ارزانلو
 • جناب آقای عبدالمجید اخوان
 • جناب آقای هدایت سلطان‌محمدی
 • جناب آقای میثم رمضانی 
 • جناب آقای علی صابر
 • جناب آقای ساسان کشاورز 

ماموریت کمیسیون:

 • تلاش در راستاي انجام تحقيقات بازار در بازارهاي هدف صادراتي
 • اطلاع رساني مناسب به اعضاء جهت آشنايي بيشتر با بازارهاي هدف صادراتي و فرصتهاي موجود در آنها
 • شناسايي شركتهاي داراي پتانسيل صادراتي و حمايت از آنها در راستاي توسعه صادرات
 • حضور در نمايشگاههاي خارجي و معرفي محصولات توليدي اعضاء

اهداف کلان تعیین شده برای کمیسیون:

 • تلاش در راستاي ساماندهي صادرات مبلمان منزل و اداري
 • تلاش در راستاي شناسايي و رفع موانع صادراتي
 • انجام تحقيقات بازار در كليه كشورهاي بازار هدف صادراتي
 • بستر سازي مناسب براي افزايش صادرات مبلمان منزل و اداري
 • معرفي محصولات توليدي اعضاي اتحاديه در خارج كشور با حضور در نمايشگاههاي خارجي
EN