کمیسیون نمایشگاهی

رئیس کمیسیون:

ماموریت کمیسیون:

  • برگزاري نمايشگاه هاي داخلي تخصصي مبلمان منزل و اداري
  • معرفي صنعت مبلمان منزل و اداري ايران به ساير كشورها
  • معرفي تكنولوژي هاي جديد صنعت مبلمان به توليدكنندگان داخلي از طريق برپايي نمايشگاه ها

اهداف کلان تعیین شده برای کمیسیون:

  • افزايش رضايت مشاركت كنندگان در نمايشگاه ها
  • كسب درآمد براي اتحاديه و افزايش توان مالي آن
  • افزايش ميزان مشاركت كنندگان داخلي و خارجي در نمايشگاه هاي داخلي
EN