گزارش صادرات دو میلیارد یورویی مقدونیه شمالی از طریق مناطق توسعه فناورانه

EN